REGULAMIN PŁATNOŚCI

I. Administrator strony
Strona Internetowa www.letshelptogether.pl jest prowadzona przez Fundację Let’s Help Together” (zwanej dalej „Fundacją”) z w Krakowie przy ul. P.Borowego 45/21
zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem 0000960989, NIP 677 247 55 97 , REGON 521501291

II. Darczyńca
Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania
1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisów Przelewy24 i Stripe.

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji
Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez
przelew elektroniczny realizowana jest przez:
a. przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do
serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji.
Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez Przelewy24.
b. karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez Przelewy24.
c. wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji Let’s Help Together

V. Przeznaczenie wpłat darowizn
1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.letshepltogether.pl będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie z którymi
a. pomoc materialną dzieciom i rodzinom
b. organizowanie i finansowanie szkół, programów szkoleniowych, kursów, warsztatów, stażów i konkursów,
c. fundowanie stypendiów i przyznawanie nagród
d. pomoc psychoterapeutyczna dla dzieci i kobiet
2. Darowizny dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej Fundacji nie podlegają zwrotom.

VI. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) i polską ustawą o ochronie danych osobowych Fundacja zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku wrowadzenia działalności statutowej i realizacji darowizn Darczyńcy na rzecz Fundacji w serwisie  www.letshelptogether.org
2. Fundacja zapewnia, iż dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji wpłaty darowizny oraz (w razie akceptacji Darczyńcy) dla celów działalności
statutowej Fundacji.
3. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie dobrowolnie przekazanych danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
4. Administratorem danych jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online są właściciele serwisów Przelewy24.pl i Stripe.com.
5. W przypadkach i na zasadach określonych w RODO oraz polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, Darczyńca ma prawo informacji o tym, jakie dane i w jakich celach są
przetwarzane; do udostępniania i przeniesienia danych; do poprawienia i usunięcia danych; do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu lub żądania ograniczenia
przetwarzania danych; do ludzkiej interwencji i zakwestionowania decyzji w sytuacji, kiedy system mówi „nie”.
6. Fundacja nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn za wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa.

VII. Postanowienia końcowe
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.letshelptogether.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.